ALGEMENE VOORWAARDEN

1. DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende begrippen gehanteerd.

1.1 Laser Arie: Laser Arie Ingeschreven aan de Hallehuis 44 te Voorthuizen. Shop gevestigd aan Slotplaats 31, 1275 DH  Huizen.

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, die een opdracht verstrekt aan Laser Arie tot het weglaseren van een tatoeage of aan wie Laser Arie producten of diensten levert.

1.3 Overeenkomst : elke overeenkomst tussen Laser Arie en Opdrachtgever tot levering van producten of diensten, waaronder begrepen het laten weglaseren van een tatoeage of andere cosmetische behandeling.

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Laser Arie en Opdrachtgever, waarbij Laser Arie als (potentieel) verkoper en/of leverancier van producten en/of diensten optreedt. Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk en met uitdrukkelijke instemming van Laser Arie worden afgeweken.

2.2 Alle leveringen van producten en/of diensten door Laser Arie worden zonder enige uitzondering geleverd door Laser Arie en nimmer door de afzonderlijk handelende personen die door of namens Laser Arie zijn ingeschakeld.

2.3 De Opdrachtgever die een Overeenkomst met Laser Arie aangaat gaat uitdrukkelijk akkoord met deze door Laser Arie gehanteerde Algemene Voorwaarden

3. EIGEN VERANTWOORDING EN EIGEN RISICO 

3.1 Alle opdrachten van Opdrachtgever aan Laser Arie worden verstrekt onder eigen verantwoording en voor eigen risico van Opdrachtgever.

3.2 Door opdracht te geven aan Laser Arie tot het weglaseren van een tatoeage of een andere cosmetische behandeling verklaart Opdrachtgever bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder begrepen medische, psychische en maatschappelijke gevolgen.

3.3 Door opdracht te geven aan Laser Arie tot het weglaseren van een tatoeage of een andere cosmetische behandeling verklaart Opdrachtgever tevens dat hij/zij in goede gezondheid verkeert, niet lijdt aan enige vorm van allergie, hemofilie, diabetes, immuunstoornis, huidaandoening of anderszins en niet besmet is met bloed overdraagbare ziekten (zoals HIV, hepatitis A, B of C of anderszins) en dat zijn/haar behandeling ook anderszins op geen enkele wijze de gezondheid van de medewerkers van Laser Arie of derden in gevaar kan brengen.

3.4 Opdrachtgever staat er voor in dat hij/zij de leeftijd van 16 jaar of ouder heeft en zijn/haar besluit om een tatoeage of een andere cosmetische door Laser Arie te laten weglaseren weloverwogen heeft genomen.

3.5 Laser Arie verwijdert geen tatoeages aan bij personen tussen de 12 en 16 jaar, ook niet met toestemming van ouder/verzorger.

3.6 Laser Arie behandelt geen kinderen jonger dan 12 jaar, ook niet met toestemming van ouder/verzorger.

3.7 Laser Arie heeft altijd het recht om van Opdrachtgever te vragen een geldig legitimatiebewijs te tonen, daarvan kopieën te maken en te bewaren. Indien de Opdrachtgever geen geldig legitimatiebewijs toont heeft Laser Arie het recht de Opdracht te weigeren.

4. AANSPRAKELIJKHEID

4.1 Door opdracht te geven aan Laser Arie erkent Opdrachtgever dat Laser Arie een inspanningsverbintenis heeft. Laser Arie zal zich naar beste kunnen inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. Laser Arie kan nooit garanderen dat het beoogde resultaat daadwerkelijk wordt bereikt. Laser Arie is niet aansprakelijk voor het niet of niet-volledig bereiken van het beoogde resultaat en evenmin voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan haar opzet of grove schuld is te wijten.

4.2 Voor het geval Laser Arie aansprakelijk wordt bevonden voor enige door Opdrachtgever geleden schade wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat Laser Arie voor de betreffende levering van producten of diensten aan Opdrachtgever in rekening heeft gebracht.

4.3 Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover Opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen, alsmede Laser Arie terzake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle terzake relevante informatie.

4.4 Laser Arie bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever kan inroepen, mede ten behoeve van haar medewerkers en eventuele derden voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn

5. GARANTIE 

Laser Arie gebruikt voor het weglaseren de Yag-laser PRO. Deze is speciaal ontwikkeld voor het weglaseren van Tatoeages. Tevens heeft Laser Arie een opleiding gevolgd bij Laser Medical waardoor de risico's zo veel mogelijk weggenomen zijn.

6. TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

6.1 Op deze Algemene Voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn is het Nederlands recht van toepassing.

6.2 Geschillen tussen Laser Arie en Opdrachtgever, voortvloeiende uit de overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn, worden bij uitsluiting berecht door de competente rechter van de Rechtbank, behoudens indien Laser Arie als eisende of verzoekende partij uitdrukkelijk kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Opdrachtgever.

7. BETALING
Laser Arie vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten via internet en folders. De vermelde prijzen zijn inclusief de wettelijke 21% BTW en altijd onder voorbehoud van fouten. Prijswijzigingen worden tenminste 30 dagen voor de ingangsdatum vermeld. Aanbiedingen en speciale acties zijn slechts geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De Opdrachtgever dient een aanbetaling van 50% van het totale bedrag te doen om de afspraak te bevestigen. Tevens dient de Opdrachtgever direct na afloop van de behandeling het restbedrag contant te voldoen van de behandeling en eventuele producten. 

8. CONVERSIE 

Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

9. SLOTBEPALING 

Deze Algemene Voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van alle medewerkers van Laser Arie en door haar voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden. Dit beding kan nimmer worden verstaan als enige erkenning dat de bedoelde medewerkers of ingeschakelde derden voor de uitvoering van de Overeenkomst op persoonlijke titel hebben gehandeld.